ORTAOKUL

Öğrencilerimiz Özel LSV Eğitim Kurumları İlkokulunda akademik ve davranışsal alanlarda atılan sağlam temellerin üzerine, Özel LSV Eğitim Kurumları Ortaokulunda eğitim öğretim faaliyetlerimiz ışığında gelişimlerini sürdürmektedirler.

Ortaokul çağında çocuklarımız, zihinsel gelişimlerinin en verimli zamanlarını yaşarlar. Birçok beceri, etik değerler ve fiziksel yetkinlikler bu çağlarda olgunlaşır. Özel LSV Eğitim Kurumları Ortaokulu, gelişim çağındaki öğrencilerinin bilişsel, duygusal ve bedensel özelliklerini dikkate alarak, onların sağlıklı gelişmeleri için gerekli tüm eğitim öğretim ve danışmanlık çalışmalarını planlar ve uygular. 

 

Öğrenci merkezli eğitim-öğretimi benimsemiş olan Özel LSV Eğitim Kurumları Ortaokulunda bireysel farklılıkları geliştiren, proje tabanlı, modern öğretim yöntemleri benimsenmiştir. Eğitim ve öğretim programı öğrencilerin akademik, sosyal, kültürel, fiziksel gelişimleri ve bireysel farklılıkları göz önünde bulundurularak yapılandırılır. Bu doğrultuda her öğrencinin akademik ve sosyal gelişimini takip eden bir sınıf öğretmeni bulunur. Sınıf öğretmenleri veli, öğrenci ve öğretmen ilişkisinde danışmanlık görevlerini üstlenir.
 

Tam öğrenme, pekiştirme ve tekrar amacıyla etütler düzenlenir. Haftalık ders programı içinde öğrencinin ihtiyacına göre ek çalışmalar planlanır. Sınavlara yönelik her öğrenci için özel çalışma programları geliştirilir ve uygulanır.
 

Özel LSV Eğitim Kurumları Ortaokulu öğrencileri, sosyal toplum bilincini kazanacakları etkinliklere yönlendirilir ve desteklenirler. Tümüyle kendilerinin yönettiği projeleri hayata geçirirler. Bireysel ve grup çalışmalarıyla, hazırladıkları yazılı ve sözlü sunumlarla, ulusal ve uluslararası projeler ve yarışmalarla akademik ve sosyal yaşamlarında ilerleme olanağı bulurlar. Kulüp çalışmalarıyla bilimsel, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif alanlarda yeteneklerini belirleyerek kendilerini geliştirirler.
 

Birinci yabancı dil İngilizcenin yanı sıra ikinci yabancı dil olarak Almanca seçmeli ders olarak verilir. Yabancı dil öğretiminde; iletişim kurma, doğru dil kullanımı, projeye dayalı öğrenme, çeşitli araştırma teknikleri ile grup ve bireysel sunum yeteneğini geliştiren, temaya dayalı öğrenme yaklaşımı benimsenir.


Çok yönlü, ülke ve dünya sorunlarına duyarlı, anadilini en etkin şekilde kullanabilen, kişi haklarına ve akademik değerlere saygılı, sanat ve spora hayatında yer ayırabilen bireyler olmalarını hedeflediğimiz öğrencilerimiz, eğitim hayatlarının üst basamaklarına hazırlanırken Özel LSV Eğitim Kurumları onların en büyük destekçisidir. Öğrencilerimiz, öğretmen ve çalışanlarımız ve velilerimizle büyük bir aile olduğumuz gerçeğiyle,  sorumluluğumuzu yüreğimizde hissediyoruz.


Akademik başarı anlayışımızda öğrencilerimizin sosyal, kültürel ve akademik gelişimlerini bir bütün olarak ele alıyoruz.  Ortaokul kademesinden itibaren uygulanan akademik izleme çalışmaları ile öğrencilerimizin akademik gelişimlerini takip ediyor, başarılı bir lise yaşamına en donanımlı şekilde hazırlamayı hedefliyoruz. Bu kapsamda öğrencilerimize sağlam bir akademik zemin oluşturmak, gelişimlerini desteklemek amacıyla sanat ve sporla desteklenen zengin bir akademik içerik sunuyoruz.

 

Öğrencilerin toplumsal duyarlılık kazanmaları ve toplum hizmeti çalışmalarına katılmalarının, bireysel faydanın yanında toplumsal faydanın da gözetilmesi gerektiğinin kişisel gelişmeleri ve akademik başarıları kadar önemli olduğuna inanıyoruz. Bu nedenle çeşitli sivil toplum kuruluşlarıyla yürüttüğümüz iş birliklerinde öğrencilerimiz aktif olarak sorumluluk almaktadır. Böylece LSV’li gençler, topluma faydalı olma sorumluluğunu hayata geçirme fırsatı bulmaktadır.
 

Öğrencilerimizin bilimsel düşünme becerisinin şekillenmesine, sorgulayıcı ve araştıran bireyler olarak yetişmesine katkı sağlamak amacıyla 4. sınıfta başlayan ortaokul sınıflarında da devam eden bir uygulama ile öğrencilerimizin ilgi alanlarına göre seçtikleri konularda ekip çalışması ile yürüttükleri yıllık projeler yazılı ve sözlü olarak öğrencilerimiz tarafından sunulmakta, seçilen projeler her yıl hazırlanmaktadır.