HEDEFLERİMİZ

STRATEJİK PLANIMIZ 
Özel LSV Eğitim Kurumları’nda kurumsal vizyonumuz ve değerlerimiz doğrultusunda kalite ve verimliliği artırmak, dijital çağda gelişmeleri yakından izlemek ve özgün uygulamalar ortaya koyabilmek amaçlanmaktadır. Bu amaçlar doğrultusunda okullarımızda stratejik plan çalışmaları gerçekleştirilmektedir. Hazırladığımız stratejik plan ile çalışmalarımızın mükemmelleştirilmesi, değişikliklerin bir plan çerçevesinde ve ölçüm sonuçlarına dayandırılarak yapılması, tüm paydaşlarımızın yönetimin ve karar süreçlerinin bir parçası haline getirilmesi, çalışanlarımızın gelişim ve değişim kavramlarını benimsemelerinin olanaklı kılınması hedeflenmektedir. Stratejik Plan, kurumumuzun tüm kademelerinde görev yapan çalışanların katılımlarını ve yöneticilerin tam desteğini içeren sonuç almaya yönelik çabaların bütününü teşkil etmektedir.

Özel LSV Eğitim Kurumları’nda tüm kademe, merkez ve birimlerinde 2008 yılından bu yana uygulanmaya başlanan stratejik plan çalışmaları, süreçte yapılan toplantılarla, alınan geri bildirimle değerlendirilmektedir. Böylece hazırladığımız stratejik planın ne kadar gerçekleştirildiğinin ölçümlerle izlenmesi, gelişmelerin kurumumuza uyarlanması ve okullarımızın kalitesinin artırılması sağlanmaktadır.

Hedefimiz; köklü kurum kültürümüz, deneyimli ve başarılı öğretim kadromuz, eğitim programlarımız, donanımımız,  alt yapımız, akademik, kültürel ve sportif etkinliklerimizle ulusal ve evrensel platformlarda öne çıkacak bireyler yetiştirmektir.


Öğrenim Hedeflerimiz
Milli Eğitim Temel Kanunu, Özel LSV Eğitim Kurumları’nda sürdürülen eğitim faaliyetlerinin temel yol göstericisidir. Öğretim, Milli Eğitim Bakanlığımızca çeşitli yönetmeliklerle belirlenmiş amaçlar ve müfredatlar doğrultusunda sürdürülür. Özel LSV Eğitim Kurumları’nda İngilizce ağırlıklı ders programı uygulanır. Almanca ise, öğretilen ikinci yabancı dildir. Öğrenim yılı boyunca değişik zümrelerdeki öğretmenlerimiz bilgi tazeleme seminerleri ve grup çalışmalarında bir araya gelerek, her dersle ilgili ayrıntılı olarak öğrenim hedeflerini, bu hedefe ulaşabilmek için ne gibi öğretim metodları ve eğitim yaklaşımları izlenmesi gerektiğini belirlerler.

Öğrenim hedefleri, belirli öğrenim devreleri tamamlandığında, sınıf içi dışındaki eğitim faaliyetleri sonucu her öğrencinin kazanmış olması beklenen; gözlenebilir nitelikteki tutum ve davranışlardır. Öğrenci bir alanda daha ileri düzeyde yeterlilik kazanmayı arzu ettiği takdirde, kendisine ihtiyacı olduğu zaman, ilgi ve fırsatlar mutlaka sağlanır.


Değişik Derslerde Öğretilen Bilgilerde Bütünlük:
Bir dersteki öğrenme diğer alanlarda öğrenilenlerle tutarlı ve tamamlayıcı olmalıdır. Özel LSV Eğitim Kurumları’nda uygulanan müfredatlar öğrenciler için bütünsel, dengeli, her seviyede öğrenciyi yeteneklerin sonuna kadar kullanmaya heveslendiren öğrenim hedefleri içermektedir.

Öğrenci İçin Anlamlılık:
Öğrenim hedeflerimiz öğrencilerin amaç, ilgi ve ihtiyaçlarını göz önüne alarak, öğrencinin bir bilim alanında edindiği bilgiler ve teorilerle, bu bilgi ve teorilerin günlük yaşamlarındaki uygulama alanları arasında bağ kurmalarına yardımcı olacak şekilde belirlenmiştir.

Öğrencilere çok geniş bir yelpazede yüzeysel bilgiler vermek yerine, değişik bilim alanlarında güçlü ve etkin fikirleri derinlemesine araştırma fırsatı verilmesi hedeflenmektedir.


Uygulayarak Öğrenme:
Pratik araştırmalar, öğrencilerce teorik fikirler ve tecrübeleri sınamalarını sağladığı için özellikle yararlıdır. Her dersle ilgili öğrenim hedefleri öğrencilerin somut ve daha önceden bildikleri çalışmalardan soyut ve bilmedikleri çalışmalara doğru bir sıralama planlanmıştır. Okullarımızda öğrenci, aktif öğrenen; öğretmen ise öğrencinin öğrenmesini kolaylaştıran ve destekleyen kişi rollerini üstlenirler.

Özel LSV Eğitim Kurumları’nda öğrenme atmosferi güvenli ve destekleyicidir. Öğrenciler soru sormaya teşvik edilir, öğrenme faaliyetlerinin planlanmasında katkıda bulunur. Öğrencilerin görüşlerine ve değerlerine saygı duyulur.

Özel LSV Eğitim Kurumları’nda öğrencilerin teknolojik dünya ile ilgili anlayış geliştirmeleri, değişik teknolojik bilgi ve uygulamaları tanıma, teknik dili anlama ve teknolojinin olanaklarından verimli bir biçimde yararlanabilme gibi öğrenim hedeflerine önemle yer verilir.


ÖZEL LSV EĞİTİM KURUMLARI OLARAK HEDEFLERIMIZ;
Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı, ülkesini seven, 
Araştıran-sorgulayan, Sorumluluk sahibi, 
Dünya vatandaşı bireyler olarak yenilenmeye ve gelişime açık, 
Demokrasiye, insan hak ve özgürlüklerine duyarlı, 
Türkçe ve İngilizceyi etkin bir biçimde kullanan, 
İngilizcenin yanı sıra ikinci bir yabancı dili de konuşabilen, 
İlgi ve yetenekleri doğrultusunda kendini bilimde, sanatta ya da sporda geliştirebilen,
Ulusal kültürümüze ve evrensel değerlere saygılı,
Analitik ve eleştirel düşünme becerisine sahip, 
Sorun çözebilen ve bağımsız karar verebilen, 
Sosyal sorumluluk projelerinde yer alan, 
Sağlıklı yaşam bilinci gelişmiş, 
Çevre sorunlarına ve doğaya karşı duyarlı, 
Bireysel ve ortak çalışma becerisine sahip, 
Etkili iletişim becerisini kazanmış, 
Geçmiş değerlerinin önemini bilen, sahip çıkan ve geleceğe taşıyabilen nesiller yetiştiren eğitim kurumu olmaktır.